O OŚRODKU

Coraz większe postępy techniki w dziedzinie budownictwa okrętowego wywołują wrażenie, że niebezpieczeństwo grożące statkom ze strony morza bardzo zmalało. Jest to wrażenie złudne. Zdarzają się i zdarzać będą wypadki w których marynarz stanie oko w oko z groźną potęgą żywiołu. Przyszły oficer marynarki, nie posiadający dokładnej znajomości morza, jaką daje praktyka pod żaglami, nie docenia jego niebezpieczeństwa, nie poznaje bowiem istoty jego przyrodzonych właściwości. W chwili niebezpieczeństwa lepszym marynarzem okaże się bezspornie ten, który przeszedł szkołę pod żaglami. Moim zdaniem marynarz-żeglarz zawsze lepiej rozumieć będzie morze i górować będzie znajomością spraw fachowo-morskich nad marynarzem nie posiadającym praktyki żeglarskiej. Praktyka na żaglowcu zmusza marynarzy do stałych, ustawicznych obserwacji zjawisk atmosferycznych i do czynnego ustosunkowania się do nich, do walki z nimi i przezwyciężania ich. Ja sam zostałem wychowany w ogromnym poszanowaniu tradycji morskich i od małego ucznia przywykłem uważać swój statek za kochany dom i to pozostało mi na zawsze. Należy i u nas zwrócić baczniejszą uwagę i poświęcić więcej serca naszym tradycjom morskim”.

Kapitan Żeglugi Wielkiej

Konstanty Maciejewicz

Ideą powołania do życia naszego ośrodka są powyższe słowa kapitana Konstantego Maciejewicza. Przyszłym marynarzom,  być może kapitanom żeglugi wielkiej, zamierzamy pokazać oblicze mórz i oceanów przez pryzmat żeglarstwa. Nad realizacją naszego przedsięwzięcia czuwa wysoko wykwalifikowana kadra z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej – od inżynierów budowy okrętów, po nawigatorów. W programie szkolenia używamy naszych jachtów, statków oraz najnowszych zdobyczy techniki – symulatorów. Nasz program realizuje przy wsparciu  Akademii Morskiej w Szczecinie.